Strona główna

Zmiany klimatyczne oraz brak bezpieczeństwa energetycznego Wspólnoty Europejskiej powodują konieczność dynamicznych działań na rzecz implementacji zasad zrównoważonego rozwoju. Komisja Europejska 10.01.2007r. przyjęła pakiet działań w obszarze energii i zmian klimatu. Stanowi on podstawę nowej polityki energetycznej dla Europy. Główne zadania do zrealizowania w ramach tego pakietu to:

• 20% redukcja gazów cieplarnianych w stosunku do 1990r.
• 20% zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w łącznym bilansieenergetycznym UE z poziomu poniżej 7% w 2006r.
• 20% ograniczenie łącznego zużycia energii pierwotnej w stosunku do 2006r.

Realizacja tak ambitnych przedsięwzięć wymaga licznych rozwiązań systemowych i aktywnego uczestnictwa w tym procesie Państwa oraz podmiotów gospodarczych. Realizując dyrektywy Unijne Polska podejmuje w tym zakresie szereg inicjatyw legislacyjnych :

 • rządowy projekt Ustawy o Efektywności Energetycznej,
 • opracowanie założeń Polityki Energetycznej Polski do 2030r,
 • przyjęcie standardu Pn-EN16001:2009 Systamy Zarządzania Energią- Wymagania i zalecenia użytkowania.
 • przyjęcie standardu  ISO 50001:2011 Systemy Zarządzania Energią-Wymagania i zalecenia użytkowania,

Podstawowym motywem takiego działania jest aspekt ekologiczno- środowiskowy, ale realia rynkowe wskazują na równie ważny i znaczący czynnik ekonomiczny tego typu przedsięwzięć. Już pobieżna analiza zjawisk i procesów zachodzących w Europie i na świecie wskazuje, że należy oczekiwać kontynuacji tendencji wzrostowej cen paliw i energii.  Powodem takiego stanu rzeczy jest:

 • niestabilna sytuacja gospodarczo-polityczna w państwach eksporterach ropy naftowej.
 • zmniejszanie się zasobów paliw kopalnych (coraz częściej eksploatowane są złoża
  trudno dostępne).
 • negatywny wpływ na środowisko (ludzi i ich otoczenie) procesu spalania paliw
  kopalnych powoduje, że do cen paliw i energii doliczane są pod rozmaitymi
  postaciami koszty środowiskowe.
 • wzrost popytu na surowce energetyczne w dynamicznie rozwijających się państwach
  Azji.
 • trudna sytuacja gospodarcza krajów strefy Euro: Grecji, Włoch, Hiszpanii, ...

Ta skomplikowana sytuacja polityczno- gospodarcza przekłada się bezpośrednio na wzrost znaczenia programów redukcji kosztów związanych z użytkowaniem energii.

Jeżeli zgodnie z Ustawą o Efektywności Energetycznej zdefiniujemy efektywność energetyczną jako stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu, to w kontekście powyższych okoliczności jedyną drogą do osiągnięcia zakładanych przez UE celów wydaje się intensyfikacja przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej rozumianych jako działania polegające na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu technicznym lub instalacji, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii. Oszczędność energii definiowaną jako ilość energii stanowiącą różnicę pomiędzy energią potencjalnie zużytą przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację w danym okresie przed zrealizowaniem jednego lub kilku przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, a energią zużytą przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację w takim samym okresie, po zrealizowaniu tych przedsięwzięć i uwzględnieniu znormalizowanych warunków wpływających na zużycie energii. Fundamentalnym narzędziem pozwalających na skuteczną realizację strategii energooszczędnych jest audyt efektywności energetycznej – opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii. Metodologia zbierania i analizy danych jest uzależniona od sposobu przeprowadzania audytu oraz specyfiki analizowanego podmiotu.

Jednym z elementów wpływających na efektywność operacyjną współczesnego biznesu jest zagadnienie oszczędzania energii. Badania potwierdzają, że świadomość taką posiada aż 74% z pośród badanych polskich firm. Jeżeli uświadomimy sobie, że jedynie 7% polskich firm poddana została audytowi energetycznemu, to zrozumiałe staje się dlaczego operacyjna strona działalności organizacji gospodarczych jest traktowana jako stała pozycja kosztowa, której optymalizacja jest rzadko stosowana. Odzwierciedla to również poziom zaległości w tej dziedzinie oraz duży potencjał „rynku inteligentnej energii”. Na szczególną uwagę w zakresie tych kosztów zasługują pozycje związane z wydatkami na energię elektryczną - średnio 30-45% rachunku za energię elektryczną budynku to koszty oświetlenia, oraz koszty energii systemów HVAC nawet do 50% całkowitych kosztów energii.

Podsumowując powyższe można w dużym uproszczeniu powiedzieć, że efektywność energetyczna to rozsądne i efektywne użytkowanie energii w celu maksymalizacji zysków (minimalizacji kosztów) z zachowaniem zakładanych parametrów funkcjonalnych przedmiotu analizy.

Naszą misją jest intensywne „poszukiwanie źródeł zielonej energii”. Tym sposobem współuczestniczymy w proekologicznych działaniach na rzecz naszej planety. Działalność nasza obok wymiaru ekonomicznego posiada również wymiar ekologiczny.